دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کتاب های تغذیه موجود در کتابخانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | 
ع‍ن‍وان‌ پ‍دی‍دآورن‍ده‌ س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌ ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۱
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌ (ب‍راس‍اس‌ س‍ر ف‍ص‍ل‌ دروس‌) ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۵
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ ه‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌ ن‍وری‌،م‍ه‍دی‌ ۱۳۷۱
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ک‍ودک‌   ۱۳۸۰
راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ادر ک‍م‍ک‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ۱۳۶۴
م‍روری‌ ب‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا،ح‍س‍ن‌,۱۳۰۹- ۱۳۷۱
ن‍ق‍ش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا   ۱۳۸۰
ک‍ارب‍رد ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ زی‍م‍ن‌،ف‍ران‍س‍س‌,Zeman,Frances J ۱۳۷۵
ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ادر و ک‍ودک‌ ن‍وروزی‌،م‍ح‍م‍د ۱۳۷۷
ت‍غ‍ذی‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‍ی‌ ت‍ام‍س‍ون‌،س‍ی‍ن‍ت‍ی‍ا,۱۹۵۷-,Thomson,cynthia ۱۳۷۹
ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ادر و ک‍ودک‌ خ‍اق‍ان‍ی‌،ش‍ه‍ن‍از ۱۳۶۹
ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ادر و ک‍ودک‌ خ‍اق‍ان‍ی‌،ش‍ه‍ن‍از ۱۳۷۵
ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ادر و ک‍ودک‌ خ‍اق‍ان‍ی‌،ش‍ه‍ن‍از ۱۳۷۱
ت‍غ‍ذی‍ه‌ در دوران‌ ب‍ارداری‌ پ‍ی‍ت‍ک‍ی‍ن‌،روی‌,۱۹۳۴-,.Pitkin,Roy M ۱۳۷۶
ت‍غ‍ذی‍ه‌ در ب‍ارداری‌ ب‍رای‌ س‍لام‍ت‍ی‌ ش‍م‍ا و ف‍رزن‍دت‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ رژی‍م‌ ش‍ن‍اس‍ان‌ ام‍ری‍ک‍ا ۱۳۸۰
غ‍ذا و ش‍ف‍ا:ت‍غ‍ذی‍ه‌ ج‍دی‍د در س‍لام‍ت‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‌(خ‍وراک‌ درم‍ان‍ی‌=Dietotherapy:modern nutrition in health and disease) رج‍ح‍ان‌،م‍ح‍م‍دص‍ادق‌,۱۳۱۰- ۱۳۶۱
ت‍غ‍ذی‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا م‍وری‍س‍ون‌،گ‍ی‍ل‌,Morrison,Gail ۱۳۸۱
ن‍ق‍ش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از س‍رطان‍ه‍ا (ب‍وی‍ژه‌ س‍رطان‌ پ‍روس‍ت‍ات‌) ن‍اظم‍ی‌،ل‍ی‍ل‍ی‌,۱۳۲۹- ۱۳۸۲
م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍ل‍ون‌،وی‍ن‌,Billon,Wayne E ۱۳۷۹
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌:ت‍غ‍ذی‍ه‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ و ش‍ی‍رده‍ی‌ ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۲
م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ گ‍ات‍ری‌،ه‍ل‍ن‌ ان‍دروز,۱۹۲۵-,Gutherie,Helen Andrews ۱۳۶۳
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ درم‍ان‍ی‌ و رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا،ح‍س‍ن‌,۱۳۰۹- ۱۳۷۱
ت‍غ‍ذی‍ه‌ در دوران‌ ب‍ارداری‌،ش‍ی‍رده‍ی‌،ش‍ی‍رخ‍واری‌ و ک‍ودک‍ی‌ ف‍روزان‍ی‌،م‍ی‍ن‍و,۱۳۱۲- ۱۳۷۴
ت‍غ‍ذی‍ه‌ از راه‌ وری‍د=Total parenteral nutrition ق‍رائ‍ی‍ان‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌,۱۳۲۵- ۱۳۷۰
اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ۱۳۷۵
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ راب‍ی‍ن‍س‍ون‌ راب‍ی‍ت‍س‍ون‌،ک‍اری‍ن‌ ه‍اگ‍دن‌,Robinson,Corinne Hogden ۱۳۷۹
پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ار گ‍زی‍ن‍ه‌ ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌   ۱۳۷۹
ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ادر   ۱۳۶۵
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و م‍واد غ‍ذای‍ی‌:ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ گ‍روه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا،ح‍س‍ن‌,۱۳۰۹- ۱۳۶۸
اص‍ول‌ ن‍وی‍ن‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در س‍لام‍ت‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‌:م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍غ‍زی‌ در ت‍غ‍ذی‍ه‌،م‍ن‍اب‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ ه‍ا،... و اخ‍ت‍لالات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌ س‍ع‍ادت‌ ن‍وری‌،م‍ن‍وچ‍ه‍ر,۱۳۱۸- ۱۳۶۳
دای‍رال‍م‍ع‍ارف‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ان‍درس‍ن‌،ج‍ی‍ن‌,۱۹۲۹-,Anderson,Jean ۱۳۷۹
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ل‍وم‌ غ‍ذای‍ی‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍ی‍دان‍ی‌،ج‍واد,۱۳۲۱- ۱۳۷۹
اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍درن‌   ۱۳۸۶
ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ م‍ول‍ی‌،س‍ام‌,Molly,Sam ۱۳۸۴
ت‍غ‍ذی‍ه‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اس‍ک‍ات‌ اس‍ت‍ام‍پ‌،س‍ی‍ل‍وی‍ا,Escott-Stump,Sylvia ۱۳۸۶
اص‍ول‌ ک‍ل‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌:ب‍ر اس‍اس‌ س‍رف‍ص‍ل‌ دروس‌ م‍ن‍ب‍ع‌ درس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۸
غ‍ذا و ت‍غ‍ذی‍ه‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍راوس‌ ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۷
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ن‍وی‍ن‌ در س‍لام‍ت‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اری‌ ش‍ی‍ل‍ز،م‍وری‍س‌ ای‌ ۱۳۸۶
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ت‍زری‍ق‍ی‌ ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌،ه‍ل‍ن‌,Hamilton,Helen ۱۳۸۱
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رای‌ ورزش‍ک‍اران‌:راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍اری‍ردی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍رای‌ س‍لام‍ت‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ورزش‍ی‌ ب‍رک‌،ل‍وئ‍ی‍ز,۱۹۵۹- م‌ ۱۳۸۸
ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ ه‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌(گ‍ی‍اه‍ی‌ و ح‍ی‍وان‍ی‌)در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ع‍روق‍ی‌ ف‍لاح‍ی‌،اب‍راه‍ی‍م‌,۱۳۵۰- ۱۳۸۸
ژن‍ت‍ی‍ک‌،ت‍غ‍ذی‍ه‌   ۱۳۸۵
غ‍ذا،ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ م‍اه‍ان‌،ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌,Mahan,L.Kathlean ۱۳۸۴
ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ (ک‍راوس‌۲۰۰۴ ) ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۴
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ غ‍ذا و ت‍غ‍ذی‍ه‌ آک‍س‍ف‍ورد=Oxford dictionary of food & nutrition ب‍ن‍در،دی‍وی‍د,۱۹۴۶- ۱۳۸۷
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ راب‍ی‍ن‍س‍ون‌ راب‍ی‍ن‍س‍ون‌،ج‍ون‌,Robinson,Joan M ۱۳۸۸
ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍درن‌ در س‍لام‍ت‌ و ب‍ی‍م‍اری‌   ۱۳۸۹
ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ورزش‌ ش‍م‍س‍ائ‍ی‌،ن‍ب‍ی‌,۱۳۶۱- ۱۳۸۸
ت‍غ‍ذی‍ه‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌-ع‍روق‍ی‌:م‍ب‍اح‍ث‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ک‍ت‍اب‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍راوس‌   ۱۳۸۳
م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ گ‍ات‍ری‌،ه‍ل‍ن‌ ان‍دروز,۱۹۲۵- ۱۳۸۱
Essentials of human nutrition   c1998
Community nutrition in action:an enterpreneurial approach Boyle,Marie Ann c1999
Advanced nutrition:macronutrients Berdanier,Carolyn O. c2000
Basic nutrition & diet therapy Williams,Sue Rodwell c2001
Clinical nutrition:enteral and tube feeding   c1990
Basic nutrition and diet therapy Williams,Sue Rodwell c2001
Antioxidant status,diet,nutrition and health   c1999
Davidson and passmore human nutrition and dietetics Davidson,Leybourne Stanly Patrick c1986
Manual of nutrition therapeutics Alpers,David H. c2002
Clinical nutrition:parenteral nutrition   c2001
Geriatric nutrition:the health professional's handbook   c1999
CRC handbook of dietary fiber in human nutrition   c2001
Nutrition in sport Maughan,Ronald J. c2000
Energy-yielding macronutrients and energy metabolism in sports nutrition   c2000
Nutrition:science & applications Smolin,Lori A. c2000
Sports & exercise nutrition McArdle,William D. c1999
Nutrition:chemistry and biology   c1999
Advances in food and nutrition research   c2001
Nutrition:essentials and diet therapy Peckenpaugh,Nancy J. c1995
Natural dietetics:a treatise on the theory and practice of nutrition and diet Jussawalla,J. M. c1979
Handbook of dairy foods and nutrition Miller,Gregory D. c2000
Principles of human nutrition Eastwood,Martin c1997
Healthy nutrition James,William Philip Trehearne c1988
Preventive nutrition   c1997
A texbook of nutrition for nurses Sam,Molly c2000
Foundations and clinical applications of nutrition:a nursing approach Grodner,Michele c2000
Macroelements,water & electrolytes in sports nutrition   c1999
Nutrition & the strength athlete   c2001
Medical nutrition & disease   c1999
Krause's food,nutrition & diet therapy Krause,Marie Viola c2000
Human nutrition & dietetics   c1993
Nutrition counselling & communication skills Curry,Katharine c1998
Modern nutrition in health & disease   c1999
Guidelines for training community health workers in nutrition Wold Health Organization World Health Organization c1986
Exercise,nutrition & the older woman:wellness for women over fifty   c2000
Normal & therapeutic nutrition Robinson,Corinne Hogden c1972
Nutrition in the community:the art of delivering services   c1993
Nutrition of the very low birthweight infant   c1999
Handbook of nutrition in the aged   c2001
Benders,dictionary of nutrition & food technology Bender,David A. c1999
Handbook of pediatric nutrition   c1999
Nutrition essentials for nursing practice Dudek,Susan G. c2001
(Essentials of food and nutrition:(an advanced textbook Swaminathan,M. c1985
Nutrition in clinical practice:a comprehensive,evidence-based manual for the practitioner Katz,David L. c2001
A dictionary of food & nutrition Sharma,J. L. c1998
Nutrition for health,fitness and sport Williams,Melvin H. c1999
Nutrition in the community   c1976
Krause's food,nutrition & diet therapy Krause,Marie Viola c1996
Public health issues in infant and child nutrition   c2002
Intructor's manual for biochemical and physiological aspects of human nutrition Stipanuk,Martha H. c2000
Nutrition and aids   c2001
Cardiovascular nutrition strategies and tools for disease management and prevention   c1998
Nutrition in the prevention and treatment of disease   c2001
Handbook of nutrition and the kidney   c2002
Nutrition in the elderly:the boston nutriotional status survey   c1992
Nutrition care of the older adult:a handbook for dietetics professionals working through out the continuum of care   c1998
Nutrition and health in developing countries   c2001
Nutrition and growth (Nestle Nutrition Workshop (47th:2000:Santiago,chile c2001
Nutrition and stress:only total health awareness can help us survive Rosenberg,Harold c1983
Cancer and nutrition   c1998
Diabetes medical nutrition therapy:a professional guide to management and nutrition education resoures Holler,Harold J. c1997
Clinical sports nutrition   c2000
Human nutrition and dietetics   c2000
Nutrition across the life span Mitchell,Mary Kay c2003
Present knowledge in nutrition   c2001
Nutrition,immunity,and infection in infants and children (Nestle Nutrition Workshop (45th:1999:Bangkok,Thailand c2001
Pocket guide to nutrition and dietetics Byrom,S. E. c2002
Nutrition essentials and diet therapy Peckenpaugh,Nancy J. c1999
Advanced human nutrition Wildman,Robert E. C. c2000
Perspectives in nutrition Wardlaw,Gordon M. c2002
Nutrition:a key to good health Narayan,Susan c2002
Contemporary nutrition:issues and insights Wardlaw,Gordon M. c2003
Nutrition and dietetics for health care Barker,Helen M. c2002
Biochemical and Physiological aspects of human nutrition Stipanuk,Martha H. c2000
Nutrition and diet therapy Williams,Sue Rodwell c1997
Handbook of diabetes medical nutrition therapy   c1996
Burgerstein's handbook of nutrition:micronutrients in the prevention and therapy of disease Zimmermann,Michael c2001
Essentials of sports nutrition (Brouns,F. (Fred c2002
Nutrition and diet therapy:reviews & rationales   c2003
Nutrition in early life   c2003
Nutrional aspects and clinical management of chronic disorders and diseases   c2003
Manual of pediatric nutrition Hendricks,Kristy M. c2000
Nutrition:science & application Smolin,Lori A. c2003
Essantials of nutrition and diet therapy Williams,Sue Rodwell c2003
Nutrition and metabolism   c2003
Textbook of paediatric nutrition   c1991
Genetic expression and nutrition   c2003
Nutrition labels and health claims:the global regulatory Hawkes,Corinna c2004
Krause's food,nutrition & diet therapy Krause,Marie Viola c2004
The nutrition transition:diet and disease in the developing world   c2002
Total parenteral nutrition:a practical guide for nurses   c2000
Nutrition and immune function   c2002
Nutrition now Brown,Judith E. c1999
The management of nutrition in major emergencies   c2000
Clinical nutrition:enteral and tube feeding   c2005
Kopple and Massry's nutritional management of real disease   c2004
Nutrition:an applied approach Thompson,Janice c2005
Nutrition secrets   c2004
Williams' basic nutrition and diet therapy   c2005
Clinical nutrition Taylor,Keith B. c1983
Sports and exercise nutrition McArdle,William D. c2005
Cardiovascular disease:diet,nutrition and emerging risk factors:the report of a british nutrition foundation task force   c2005
Krause's food & nutrition therapy Krause,Marie Viola c2008
A textbook of bio-nutrition:curing diseases through diet Paul,S. c2005
Advances in food and nutrition research   c2004
Metabolism and nutrition   c2003
Clinical nutrition Bennion,Marion,1925- c1979
Modern nutrition in health and diseases   c2006
Nutrition:from science to life Grosvenor,Mary B. c2002
Nutrition:concepts and controversies Sizer,Frances Sienkiewicz c2000
Therapeutic nutrition:a guide to patient education Behan,Eileen c2006
Nutrition and the eye:a practical approach   c2006
Nutritional genomics:discovering the path to personalized nutrition   c2006
Handbook of nutrition and the kidney   c2005
Nutrition in essence Bearden,Sarah c2006
Nutrition and diagnosis-related care Escott-Stump,Sylvia c2008
Discovering nutrition Insel,Paul M. c2006
Student study guide to accompany discovering nutrition Insel,Paul M. c2006
Nutrition in public health:a handbook for developing programs and services   c2006
Public health nutrition   c2004
Essence of nutrition Salins,Onila c2005
Taking sides:clashing views on controversial issues in food and nutrition   c2004
CRC desk reference on sport nutrition Kern,Mark c2005
Opportunities in nutrition careers (Caldwell,Carol C. (Carol Coles c2005
Clinical nutrition   c2005
Nutrition therapy and pathophysiology   c2007
Home parenteral nutrition   c2006
Nutrition and arthritis Rayman,Margaret c2006
Nutrition and behavior:a multidisciplinary approach Woroberg,John c2006
Human nutrition   c2005
Nutrition and diabetes:pathophysiology and management   c2006
CRC desk reference for nutrition Berdanier,Carolyn D. c2005
Metabolism and nutrition Clark,Albert c2006
Practical applications in sports nutrition Fink,Heather Hedrick c2006
Genomics and proteomics in nutrition   c2004
Pediatric nutrition support   c2007
Nutrition in promoting the public's health:strategies,principles,and practices Kaufman,Mildred c2007
Nutrition therapy:advanced counseling skills   c2007
Nutrition and dietetics for health care Barker,Helen M. c2005
Reviews in food and nutrition toxicity   c2005
Personal nutrition profile:a diet and activity analysis   c2006
Infant feeding and nutrition for primary care Bently,Donald c2004
Vitamin and mineral requirements in human nutrition (Joint FAQ/WHO expert consultation on human vitamin and mineral requirement (  ?  ,1998:Bangkok,Thailand c2004
Perinatal nutrition:optimizing infant health and development   c2005
Clinical nutrition in gastrointestinal disease   c2006
Nutrition and cancer prevention    
Advanced sports nutrition Benardot,Dan,1949- c2006
Community nutrition:applying epidemiology to contemporary practice Frank,Gail C. c2008
Dictionnaire pratique de dietetique et de nutrition   c1981
Understanding nutrition Whitney,Eleanor Noss c1981
Geriatric nutrition   c2007
Nutrition and gastrointestinal disease   c2008
School health,nutrition and education for all:levelling the playing field Jukes,Matthew C. H. c2008
Applications and case studies in clinical nutrition Giroux,Isabelle c2008
Managing child nutrition programs:leadership for excellence   c2008
Handbook of home nutrition support   c2007
Handbook of nutrition and food   c2008
Optimizing women's health through nutrition   c2008
Advanced medical nutrition therapy practice Skipper,Annalynn c2009
Biochemical,physiological,& molecular aspects of human nutrition Stipanuk,Martha c2006
Life cycle nutrition:an evidence-based approach   c2009
Managing food and nutrition services:for the culinary,hospitality,and nutrition professions   c2008
Early nutrition programming and health outcomes in later life:obesity and beyond Koletzko,Berthold c2009
Contemporary nutrition:a functional approach Wardlaw,Gordon M. c2009
Nutrition and sport   c2007
Clinical nutrition for surgical patients Marian,Mary,1956- c2008
Issues and choices in clinical nutrition practice   c2007
Nutrition education:linking research,theory,and practice Contento,Isobel R. c2007
Nutrition promotion:theories and methods, systems and settings Worsley,Tony c2008
Handbook of nutrition and pregnancy   c2008
Public health nutrition:from principles to practice   c2007
Community nutrition:planning health promotion and disease prevention Nnakwe,Nweze Eunice c2009
Advanced nutrition and human metabolism Gropper,Sareen S. c2009
Dictionary of food and nutrition Jewel,Raul c2009
Advances in food and nutrition research   c2009
Advances in food and nutrition research   c2008
Nutrition:through the life cycle   c2008
Nutrition and rheumatic disease   c2008
Physical activity and nutrition for health Hopper,Christopher A.,1952- c2008
Sports nutrition:workbook and assessments Fink,Heather Hedrick c2010
Sports nutrition:fats and proteins   c2007
Fundamentals of human nutrition:for students and practitioners in the health sciences Geissler,Catherine c2009
Introduction to nutrition and metabolism Bender,David A. c2008
Molecular nutrition and genomics:nutrition and the ascent of humankind Lucock,Mark c2007
Nutrition guide for physicians   c2009
Nutrition and metabolism Mantzoros,Christos S. c2009
Understanding normal and clinical nutrition Rolfes,Sharon Rady c2009
Understanding nutrition Whitney,Ellie c2008
Basic pediatric nutrition Sharma,Madhu c2009
Foods and nutrition Ahuja,K. G. c2010
Food microbiology and nutrition Pradhan,Vibharve c2009
Handbook of applied nutrition,dietotherapy and dieet management Punekar,Mangala c2010
Pediatric nutrition handbook   c2009
Nutrition and diet therapy for nurses Tucker,Sheila Buckley c2011
Clinical nutrition in practice   c2010
The nurse practitioner's guide to nutrition   c2012
Nutrition and mental health Leyse-Wallace, Ruth c2013
Pediatric nutrition   c2012
Modern nutrition in health and disease   c2014
Krause's food & the nutrition care process Krause, Marie Viola c2012
Phytochemicals as nutraceuticals-global approaches to their role in nutrition and health   c2012
Nutrition essentials for nursing practice Dudek, Susan G. c2014
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌۲۰۰۸ م‍اه‍ان‌، ال‌. ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌,Mahan, L.Kathleen ۱۳۸۷
ت‍غ‍ذی‍ه‌ و س‍لام‍ت‌ چ‍ش‍م‌ اپ‍رج‍س‍ی‌، ف‍ران‍ک‌,Eperjesi, Frank ۱۳۸۹
Dietitian's handbook of enteral and parenteral nutrition   c2012
Present knowledge in nutrition International Life Sciences Institute c2012
Nutrition, exercise, and behavior Summerfield, Liane c2012
Advanced nutrition and dietetics in gastroenterology   c2014
Nutrition and food safety Smith, Terry L,1944 c2011
A dictionary of food and nutrition Bender, David A. c2009
Doing nutrition differently   c2013
Human nutrition and dietetics Sharma, Ashok Kumar c2012
Nutrition and cancer   c2011
Nutrition counseling and education skills for dietetics professionals Holli, Betsy B. c2014
Pediatric nutrition in health and disease Sharma, Madhu c2013
Nutrition and diagnosis-related care Escott-Stump, Sylvia,author c2015
Nutrition and behavior Worobey, John c2015
Nutrition in clinical practice Katz, David L.,1963 c2015
Advanced nutrition Berdanier, Carolyn D. C2015
Contemporary nutrition Wardlaw, Gordon M. c2015
Clinical sports nutrition Burke, Louise c2015
Williams' essentials of nutrition and diet therapy Schlenker, Eleanor D. c2015
Advanced nutrition and dietetics in diabetes   c2016
Nutrition support for the critically ill patient Cresci, Gail A. c2015
اص‍ول‌ ک‍ل‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌ ب‍راس‍اس‌ س‍رف‍ص‍ل‌ دروس‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍اه‍ان‌، ال‌. ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌,L. Kathleen , Mahan ۱۳۹۱
ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍درن‌ در س‍لام‍ت‌ و ب‍ی‍م‍اری‌   ۱۳۹۱
Nutrition in obesity and diabetes Raj, Rebecca Kuriyan c2015
Nutrition therapy and pathophysiology   c2016
Nutrition research methodologies   c2015
Nutrition counseling and education skill development Bauer, Kathleen D. c2016
Molecular nutrition and diabetes   c2016
Krause's food & the nutrition care process Krause, Marie Viola c2017
Handbook of nutrition and diet in leukemia and blood disease therapy   c2016
Handbook of nutrition in the menstrual cycle, periconception and fertility   c2014
Nutrition education Contento, Isobel R.,author c2016
Nutrigenomics and nutrigenetics in functional foods and personalized nutrition   c2014
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ خ‍س‍روی‌، م‍ری‍م‌, ۱۳۵۲- ۱۳۸۹
Nutrition & diet therapy DEBRUYNE, LINDA K.,author c2016
NUTRITION, EXERCISE, AND EPIGENETICS   c2015
HANDBOOK OF CLINICAL NUTRITION AND AGING   2015
ADVANCES IN FOOD AND NUTRITION RESEARCH   c2014
Nutrigenetics KOHLMEIER, MARTIN c2013
MEDICAL NUTRITION & DISEASE   c2014
Nutrition assessment CHARNEY, PAMELA c2016
NUTRITION RESEARCH METHODOLOGIES   c2015
     
ت‍داخ‍ل‌ رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ و دارو رو،داف‍ن‍ه‌ ا.,Roe,Daphne A ۱۳۷۴
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌ ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۱
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌ (ب‍راس‍اس‌ س‍ر ف‍ص‍ل‌ دروس‌) ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۵
ت‍ن‍ظی‍م‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ غ‍ذای‍ی‌ در دوره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‍رم‍ی‍ران‌،پ‍روی‍ن‌ ۱۳۸۰
ت‍غ‍ذی‍ه‌ درم‍ان‍ی‌ ام‍ی‍ن‌ پ‍ور،آزاده‌,۱۳۳۰- ۱۳۸۰
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌:ت‍غ‍ذی‍ه‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ و ش‍ی‍رده‍ی‌ ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۲
اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ راب‍ی‍ن‍س‍ون‌ راب‍ی‍ت‍س‍ون‌،ک‍اری‍ن‌ ه‍اگ‍دن‌,Robinson,Corinne Hogden ۱۳۷۹
ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ (ک‍راوس‌۲۰۰۴ ) ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۳
راه‍ن‍م‍ای‌ رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌   ۱۳۸۵
ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ ه‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌(گ‍ی‍اه‍ی‌ و ح‍ی‍وان‍ی‌)در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ع‍روق‍ی‌ ف‍لاح‍ی‌،اب‍راه‍ی‍م‌,۱۳۵۰- ۱۳۸۸
غ‍ذا،ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ م‍اه‍ان‌،ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌,Mahan,L.Kathlean ۱۳۸۴
ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ (ک‍راوس‌۲۰۰۴ ) ک‍راوس‌،م‍اری‌ وی‍ولا,Krause,Marie Viola ۱۳۸۴
ت‍غ‍ذی‍ه‌ درم‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌-ع‍روق‍ی‌:م‍ب‍اح‍ث‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ از ک‍ت‍اب‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍راوس‌   ۱۳۸۳
Basic nutrition & diet therapy Williams,Sue Rodwell c2001
Basic nutrition and diet therapy Williams,Sue Rodwell c2001
Antioxidant status,diet,nutrition and health   c1999
Nutrition:essentials and diet therapy Peckenpaugh,Nancy J. c1995
Natural dietetics:a treatise on the theory and practice of nutrition and diet Jussawalla,J. M. c1979
Krause's food,nutrition & diet therapy Krause,Marie Viola c2000
Krause's food,nutrition & diet therapy Krause,Marie Viola c1996
Nutrition essentials and diet therapy Peckenpaugh,Nancy J. c1999
Nutrition and diet therapy Williams,Sue Rodwell c1997
Nutrition and diet therapy:reviews & rationales   c2003
Essantials of nutrition and diet therapy Williams,Sue Rodwell c2003
Krause's food,nutrition & diet therapy Krause,Marie Viola c2004
The nutrition transition:diet and disease in the developing world   c2002
Williams' basic nutrition and diet therapy   c2005
Cardiovascular disease:diet,nutrition and emerging risk factors:the report of a british nutrition foundation task force   c2005
A textbook of bio-nutrition:curing diseases through diet Paul,S. c2005
Essentials of nutriotion and diet therapy with 115 illustration Williams,Sue Rodwell c1999
Personal nutrition profile:a diet and activity analysis   c2006
Plant secondary metabolites:occurrence,structure,and role in the human diet   c2006
Nutrition and diet therapy for nurses Tucker,Sheila Buckley c2011
Doing nutrition differently   c2013
Williams' essentials of nutrition and diet therapy Schlenker, Eleanor D. c2015
Handbook of nutrition and diet in leukemia and blood disease therapy   c2016
Nutrition & diet therapy DEBRUYNE, LINDA K.,author c2016
ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ C [س‍ی‌]. ی‍گ‍ان‍ی‌،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌,۱۳۵۲- ۱۳۷۷
دی‍ک‍س‍ی‍ون‍ر وی‍ت‍ای‍م‍ن‍ه‍ا،م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌،اس‍ی‍د آم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ا و س‍ای‍ر م‍واد ت‍غ‍ذی‍ه‌ ای‌:ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر ش‍ده‌،ت‍ا ب‍روز ش‍ده‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ م‍ی‍ن‍دل‌،ارل‌,Mindell,Earl ۱۳۷۵
Vitamin analysis for the health and food science Eitenmiller,Ronald Ray,1944- c1999
Vitamin and mineral requirements in human nutrition (Joint FAQ/WHO expert consultation on human vitamin and mineral requirement (  ?  ,1998:Bangkok,Thailand c2004
Vitamin-binding proteins   c2014CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1631 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر